bet36体育在线怎么样
当前位置:首页 > 试题文章 > 语文试题文章 >
国标版语文第二册复习资料多音字和组词

(二)加偏旁组新字再组词

兆:桃(桃花)

    跳(跳高)

元:远(远近)

    园(花园)

牙:呀(好呀)

    芽(发芽)

云:运(运动)

    动(动手)

也:池(池塘)

地(土地)

驰(奔驰)

他(他们)

每:梅(梅花)

    海(大海)

中:冲(气冲冲)

    种(种树)

欠:吹(吹气)

    欢(欢乐)

:块(石块)

决(决定)

夭:笑(笑话)

    跃(跳跃)

皮:破(冲破)

    波(水波)

巴:把(火把)

爸(爸爸)

色(红色)

爬(爬山)

亡:忘(忘了)

    忙(不忙)

吉:结(结束)

    洁(清洁)

果:颗(一颗星星)

    课(上课)

斤:近(远近)

    听(听见)

合:答(答应)

    给(送给)

寺:特(特别)

    等(等到)

青:清(清洁) 

情(事情)

晴(晴天)

蜻(蜻蜓)

睛(眼睛)

请(请坐)

丁:灯(电灯)

打(打人)

盯(盯着)

钉(钉子)

(叮叮当)

寸:村(村子)

过(过去)

时(小时)

工:空(天空)

江(长江)

红(红色)

兄:竞(竞走)

    祝(庆祝)

马:吗(好吗)

    蚂(蚂蚁)

卜:处(到处)

    外(外面)

 

 

 

(三)多音字

好:hǎo(好人)

hào(好学)

长:cháng(长江)

zhǎng(长大)

只:zhī(一只羊)

zhǐ(只有)

发:fā(发芽)

fà(头发)

觉:jiào(午觉)

jué (发觉)

兴:xìng(高兴)xīng(兴办)

应:yīng(应该)

yìng(答应)

行:xíng(行走)

   hàng(一行字)

散:sàn(散步)

    sǎn(松散)

还:hái(还有)

   huán(还东西)

尽:jìn(用尽)

jǐn(尽guǎn

挨:āi(挨近)

ái(挨打)

宁:níng(安宁)

nìng(宁可)

处:chù(住处)

chǔ(处方)

参:cān (参加)

shēn(人参)

几:jǐ(几次)

jīchá几)

当:dāng(当心)

dàng(上当)

少:shǎo(多少)

shào(少爷)

地:dì(土地)

 de(飞快地跑)

得:dé(得到)

de(写得好)

答:dā(答应)

dá(回答)

了:le (好了)

liǎo(知了)

着:zháo(着火)

zhe (看着)

结:jiē(结果)

jié(结束)

斗:dǒu(北斗星)

dòu(斗气)

落:luò(落山)

là(落在后面)

种:zhòng(种树)

zhǒng(种子)

数:shǔ(数数)

shù(数学)

空:kōng(天空)

kòng(有空)

没:méi(没有)

mò(出没)

子:zǐ(子女)

zi(儿子)

华:huà(华山)

huá(中华)

朝:cháo(朝着)zhāo(朝阳)

假:jiǎ(假山)

jià(寒假)

看:kàn(看书)

kān(看门)

间:jiān(中间)

jiàn(相间)

称:chēng称东西chèn (称心)

扇:shàn(扇子)

shān(扇风)

 

 

 

相关文章
推荐资源
热门资源
版权所有©2013-2014大渡口镇中心小学
制作与维护: ddxx E-mail:ddxxhfc@163.com
地址:纳溪区大渡口镇顺江街111号邮编:646329 办公电话:0830-4693204
蜀ICP备11001883号

川公网安备 51050302000023号